Nicosia
22425139
 
Larnaca
24641470
24641371
Nicosia
77778687, 24641470
24641371
Nicosia
22488073
 
Limassol
25710171
 
Larnaca
24627170
24634734
Limassol
25561476
 
Nicosia
22780798
 
Limassol
25367728
 
Larnaca
24813676, 24813677
24532070
Nicosia
22357227
 
Nicosia
22328622
 
Nicosia
22328601
 
Nicosia
22437035
 
Larnaca
24651982
 
Nicosia
22487377
 
Larnaca
24653908
 
Limassol
25353887
 
Nicosia
22772408
 
Nicosia
22377266
 
Larnaca
24667969
24637082
Larnaca
24636175
 
Limassol
25399926
 
Limassol
25362234
 
Nicosia
22351776
 
Nicosia
22480211
 
Nicosia
22751419
 
Larnaca
24636539
 
Larnaca
24633939
24634374
Limassol
25354724