Nicosia
  22425139
 
Larnaca
  24641470
24641371
Nicosia
  77778687, 24641470
24641371
Nicosia
  22488073
 
Limassol
  25710171
 
Larnaca
  24627170
24634734
Limassol
  25561476
 
Nicosia
  22780798
 
Limassol
  25367728
 
Larnaca
  24813676, 24813677
24532070
Nicosia
  22357227
 
Nicosia
  22328622
 
Nicosia
  22328601
 
Nicosia
  22437035
 
Larnaca
  24651982
 
Nicosia
  22487377
 
Larnaca
  24653908
 
Limassol
  25353887
 
Nicosia
  22772408
 
Nicosia
  22377266
 
Larnaca
  24667969
24637082
Larnaca
  24636175
 
Limassol
  25399926
 
Limassol
  25362234
 
Nicosia
  22351776
 
Nicosia
  22480211
 
Nicosia
  22751419
 
Larnaca
  24636539
 
Larnaca
  24633939
24634374
Limassol
  25354724